BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!

PRIVACY POLICY - REV 03

Niniejsza Polityka Prywatności zapewniana jest przez administratora danych zgodnie z art. 13 Rozp. UE 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

ROTHO BLAAS SRL
Siedziba: I-39040 Cortaccia (BZ), Via dell’Adige N. 2/1;
NIP IT 01433490214.

W sprawie wszelkich zgłoszeń, wniosków lub w celu skorzystania z praw wynikających z art. 15 i nast. Rozporządzenia UE 679/2016, można skontaktować się z naszą osobą do kontaktu ds. prywatności, pisząc wiadomość e-mail na adres: privacy@rothoblaas.com.

2. ŚLEDZENIE: RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA I METODY PRZETWARZANIA

2.1. PLIKI COOKIES

Aby uzyskać informacje dotyczące śledzenia za pomocą plików cookies, należy zapoznać się z odpowiednią polityką.

2.2. DANE UZYSKANE W WYNIKU NAWIGOWANIA NA STRONIE

Dostęp do strony wiąże się z pozyskaniem danych dotyczących nawigowania, których przekazywanie jest związane z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej. Do tej kategorii danych można zaliczyć np.: adresy IP oraz nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez użytkowników łączących się ze stroną internetową; adresy URI (Uniform Resource Identifier) poszukiwanych zasobów; czas w którym zgłoszono żądanie; sposób zgłoszenia żądania do serwera; rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi na żądanie; kod numeryczny określający status odpowiedzi wysłanej przez serwer (zakończone sukcesem, błąd itp.); oraz inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Cele przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora w celu rozwoju i poprawy jakości usług świadczonych na stronie internetowej.

2.3. DANE PRZEKAZANE DOBROWOLNIE W CELU UZYSKANIA USŁUG LUB INFORMACJI

Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do oferowanych usług/informacji, dobrowolnie udostępnia niektóre ze swoich danych osobowych i/lub handlowych, zebranych za pomocą specjalnych formularzy na stronie. Działanie to wiąże się z pozyskaniem tych danych przez Administratora Danych w celu świadczenia żądanych usług w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Cele przetwarzania różnią się w zależności od usług, o które zwraca się użytkownik (rejestracja na stronie internetowej, subskrypcja newslettera, aplikacja, marketing i komunikacja handlowa, rejestracja na kursy, pobieranie dokumentów i/lub arkuszy kalkulacyjnych): wykonanie usługi zamówionej przez użytkownika; wykonanie stosunku umownego z użytkownikiem i wszelkich związanych z nim zobowiązań umownych, w tym zarządzanie obsługą klienta; wykonanie obowiązków prawnych, administracyjnych i księgowych związanych z zamówionymi przez użytkownika usługami lub zobowiązaniami umownymi; komunikacja z klientem w związku z zamówioną usługą; działania marketingowe i wysyłanie powiązanych komunikatów handlowych, analiza zainteresowań i informacji osobistych lub przyzwyczajeń albo wyborów konsumpcyjnych oraz pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą; w niektórych przypadkach może to być konieczne do zapobiegania oszustwom i/lub nadużyciom na szkodę Rotho Blaas lub do ochrony przed ewentualnymi roszczeniami w związku z korzystaniem ze świadczonych usług. zarządzanie aplikacjami.
Podstawą prawną jest wypełnienie zobowiązań umownych; jeżeli natomiast nie ma zastosowania, zgoda osoby, której dane dotyczą.

2.4. NEWSLETTER

Zapisanie się do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i jednoczesne wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych identyfikacyjnych i handlowych: imienia, nazwiska, e-maila, adresu zamieszkania, zawodu. Wchodzą w ten zakres sposoby monitorowania interakcji, takie jak procentowa liczba użytkowników, którzy otworzyli wiadomości, niedostarczone wiadomości e-mail, osoby, które otworzyły link itp., a które możemy wykorzystać do określenia skuteczności newslettera i preferencji użytkowników. Cele przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody na otrzymywanie newslettera oznacza również odwołanie zgody na śledzenie. Newsletter wysyłany jest za pomocą platformy, upoważnionej jako podmiot przetwarzający dane, na której serwerze zapisany jest adres e-mail podany przez użytkownika.

2.5. FORMULARZE KONTAKTOWE

Podczas targów, konferencji branżowych i/lub imprez i przez platformy internetowe i społecznościowe mogą zostać dobrowolnie podane następujące dane identyfikacyjne i handlowe: imię, nazwisko, e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, zawód, nazwa firmy. Cel przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą. W szczególności, w przypadku niektórych wydarzeń gromadzenie danych odbywa się za pomocą platformy wyznaczonej jako podmiot przetwarzający dane, na której serwerze przechowywane są dane przekazane przez użytkownika. Dane przechowywane są przez dwa lata od momentu wyrażenia zgody.

2.6. KURSY SZKOLENIOWE I SEMINARIA/DANE ROTHOSCHOOL

Rejestracja na szkolenie odbywa się bezpośrednio przez tę aplikację, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego z następującymi danymi osobowymi, których podanie jest dobrowolne:

A) dane identyfikacyjne i/lub handlowe: imię, nazwisko, e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, zawód, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej i/lub NIP;
B) obrazy i wideo.

Brak podania danych nie uniemożliwia zapisania się na wybrane szkolenie. Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie zobowiązań umownych, jeżeli i w zakresie, w jakim są żądane od osoby, której dane dotyczą; jeżeli natomiast nie ma zastosowania, zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane, o których mowa w punkcie A, przechowywane są przez dwa lata od momentu wyrażenia zgody. Dane, o których mowa w pkt B, przechowywane są przez okres dziesięciu lat.

2.7. REKRUTACJA

Dane osób, które kontaktują się z przedsiębiorstwem w celu złożenia podania o pracę, wpisując swoje dane osobowe na głównej stronie internetowej, w poniższym formularzu, lub wysyłając swoje CV pocztą elektroniczną. Celem przetwarzania jest działalność rekrutacyjna, w zależności od wymogów operacyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych lub zgody na ich późniejsze przetwarzanie oznacza, że firma nie będzie mogła wprowadzić danych do archiwum i nie będzie mogła w przyszłości nawiązać stosunków umownych z daną osobą. Dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres 24 miesięcy, a następnie zostaną usunięte, chyba że strona, której dane dotyczą, przekaże odmienne dyspozycje. W ramach zarządzania danymi osobowymi, mogą one być przekazywane następującym kategoriom odbiorców wewnętrznych lub zewnętrznych, którym udzielono szczegółowych pisemnych instrukcji dotyczących przetwarzania tych danych: menedżerom przedsiębiorstwa; spółkom należącym do grupy Rotho Blaas; firmom rekrutującym.

3. WTYCZKI I NARZĘDZIA

3.1. YOUTUBE

Ta strona wykorzystuje funkcje integracyjne Youtube, oferowane przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeżeli użytkownik wchodzi w interakcję z filmem Youtube, system przechowuje informacje o obejrzanym filmie i łączy je z jego profilem użytkownika Youtube, jeśli jest on zalogowany. Informacje te mogą być przetwarzane przez Youtube w celach reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników.

3.2. GOOGLE MAPS

Ta strona wykorzystuje funkcje integracyjne Google Maps, oferowane przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Jeżeli użytkownik wchodzi w interakcję z mapą Google Maps na naszej stronie internetowej, Google przechowuje informacje o użytkowniku i łączy je z jego profilem użytkownika Google, jeśli jest on zalogowany. Informacje te mogą być przetwarzane przez Google w celach wymienionych w polityce prywatności Google.

3.3. USŁUGI W ZAKRESIE PRZESYŁANIA WIADOMOŚCI

Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem usług przesyłania wiadomości, takich jak Whatsapp, podane przez użytkownika informacje (np. numer telefonu komórkowego, imię i nazwisko, status, treść wiadomości, załączniki itp.) będą dostępne zarówno dla ROTHO BLAAS SRL, jak i dla firm świadczących usługę przesyłania wiadomości, czyli WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia). Udostępnienie tych danych dostawcom usług jest konieczne, aby umożliwić właściwe zarządzanie usługą przesyłania wiadomości. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w przypadku braku ich podania, ROTHO BLAAS nie będzie mógł skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem Whatsapp. Jeżeli użytkownik nie chce udostępniać tych informacji wymienionym wyżej dostawcom usług, powinien skontaktować się z ROTHO BLAAS bezpośrednio poprzez formularze kontaktowe na stronie internetowej. ROTHO BLAAS będzie przetwarzać takie dane wyłącznie w celu realizacji żądania klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez dostawcę usług można znaleźć w polityce prywatności takiego dostawcy: Whatsapp: https://www.whatsapp.com/legal.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH STRONOM TRZECIM I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika (np. w celu rejestracji na stronie internetowej, subskrypcji newslettera, zarządzania podaniami o pracę) zarządzane są przez wyżej określone podmioty wewnętrzne administratora danych (współpracowników i pracowników) zgodnie z ich kompetencjami i w ramach obowiązków i/lub zobowiązań umownych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Dane przesyłane są do firmowego CRM. Niektóre dane mogą być przekazywane w celu realizacji wskazanych celów: spółkom Grupy; podmiotom/przedsiębiorstwom zewnętrznym, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne lub w każdym przypadku umożliwiające realizację zamówionej usługi lub zarządzanie stosunkiem umownym ze stroną, której dane dotyczą (przedsiębiorstwa marketingowe, strategiczne, informatyczne, hostingowe lub zarządzające usługami w imieniu Administratorów Danych, sieciom sprzedaży, przedsiębiorstwom rekrutacyjnym do zarządzania aplikacjami o pracę) w sposób i w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, pod kontrolą Administratora Danych. Administrator danych nie rozpowszechnia żadnych danych pochodzących z serwisów internetowych poza swoją organizacją, w tym spółkom grupy, nawet wyżej wymienionym podmiotom, chyba że jest to wyraźnie dozwolone lub konieczne do przestrzegania prawa.

5. PRZEKAZYWANIE ZA GRANICĘ

Dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą, mogą być przetwarzane lub przekazywane do państw spoza UE w wyżej wskazanych celach, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przekazywania danych do Państw Trzecich i wskazanymi w nich gwarancjami (art. 44 i nast. Rozporządzenia UE 679/2016).

6. METODY PRZETWARZANIA I CZASY PRZECHOWYWANIA

Przetwarzanie zebranych danych odbywa się przy użyciu procedur komputerowych lub w każdym przypadku środków zdalnych przez podmioty, wewnętrzne lub zewnętrzne, specjalnie wyznaczone i upoważnione do tego celu i zobowiązane do zachowania poufności. Dane przetwarzane są i przechowywane przy użyciu instrumentów gwarantujących bezpieczeństwo, integralność i poufność, poprzez zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa wymaganych przez prawo. Dla danych uzyskanych poprzez formularze wypełnione przez osobę, której dane dotyczą: Jednakże niepodanie danych wskazanych jako obowiązkowe, nie pozwala na świadczenie usługi. Natomiast niepodanie danych wskazanych jako nieobowiązkowe może skutkować świadczeniem usługi niepełnej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany stosowanych środków bezpieczeństwa i ochrony danych w razie potrzeby, zgodnie z wymogami prawa i/lub w związku z rozwojem technicznym. W takich przypadkach odpowiednio dostosujemy również informacje o ochronie danych. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu/celów, a jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych, podatkowych, prawnych (np. dane dotyczące rejestracji na kurs), przez okres przewidziany przez obowiązujące przepisy lokalne.

7. ZMIANA CELU, W JAKIM PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE

Jeżeli dane osobowe będą miały być wykorzystywane do celów innych niż zamierzone podczas zbierania danych, powiadomimy o tej zmianie przed przystąpieniem do dalszego przetwarzania.

8. WYŁĄCZENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje o ochronie danych ROTHO BLAAS SRL nie mają zastosowania do produktów, usług, aplikacji, stron internetowych lub funkcji mediów społecznościowych dostawców zewnętrznych, które dostępne są za pośrednictwem linków oferowanych w celach informacyjnych. Korzystając z tych linków, użytkownik opuszcza stronę internetową ROTHO BLAAS SRL i w związku z tym istnieje możliwość, że dane osobowe zostaną zebrane przez osoby trzecie lub im przekazane. ROTHO BLAAS SRL nie ma wpływu na strony internetowe osób trzecich i nie zapewnia gwarancji co do stosowanych przez nie procedur ochrony danych. Zachęcamy do zapoznania się i przeanalizowania polityki prywatności wszystkich stron, z którymi użytkownik może wchodzić w interakcje, przed upoważnieniem ich do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

9. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W przypadku wszelkich zgłoszeń, wniosków i/lub w celu skorzystania z praw na mocy art. 15 i nast. Rozp. UE 679/2016, można skontaktować się z naszą osobą do kontaktu ds. prywatności, pisząc e-mail na adres: privacy@rothoblaas.com. W szczególności, w każdej chwili osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z praw uznanych przez ustawodawstwo dotyczące prywatności. Na przykład, nie wyczerpując tematu, z następujących praw:

10. SKARGI SKŁADANE DO WŁAŚCIWEGO ORGANU NADZORCZEGO

Użytkownik ma prawo wnieść do organu nadzorczego skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Rzymie (Włochy), Piazza di Monte Citorio n. 121, kod pocztowy: 00186.