POLITYKA NEWSLETTERÓW REW.02

Niniejsza Polityka Prywatności zapewniana jest przez administratora danych zgodnie z art. 13 Rozp. UE 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest ROTHO BLAAS SRL, z siedzibą w I-39040 Cortaccia (BZ), Via dell’Adige N. 2/1, NIP: IT 01433490214.
W sprawie wszelkich zgłoszeń, wniosków lub w celu skorzystania z praw wynikających z art. 15 i nast. Rozporządzenia UE 679/2016, można skontaktować się z naszą osobą do kontaktu ds. prywatności, pisząc wiadomość e-mail na adres: privacy@rothoblaas.com.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Zapisanie się do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i jednoczesne wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych identyfikacyjnych i handlowych: imienia, nazwiska, e-maila, adresu zamieszkania, zawodu.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie zobowiązań umownych, zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. CHARAKTER PRZEKAZANIA DANYCH

Użytkownik może swobodnie podawać dane osobowe zawarte w formularzach zapytania o usługi strony. Niepodanie danych wskazanych jako obowiązkowe nie pozwala jednak na świadczenie usługi newslettera. Natomiast niepodanie danych wskazanych jako nieobowiązkowe może skutkować świadczeniem usługi niepełnej.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH STRONOM TRZECIM I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH

Niektóre dane mogą być przekazywane w celu realizacji wskazanych celów: spółkom Grupy; podmiotom/przedsiębiorstwom zewnętrznym, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne lub w każdym przypadku umożliwiające realizację zamówionej usługi lub zarządzanie stosunkiem umownym ze stroną, której dane dotyczą (przedsiębiorstwa hostingowe lub zarządzające usługami i/lub profesjonaliści współpracujący na rzecz zarządzania komunikatami handlowymi) pod kontrolą Administratora Danych.
Administrator danych nie rozpowszechnia żadnych danych pochodzących z serwisów internetowych poza swoją organizacją, w tym spółkom grupy, nawet wyżej wymienionym podmiotom, chyba że jest to wyraźnie dozwolone lub konieczne do przestrzegania prawa.

5. PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą, mogą być przetwarzane lub przekazywane do państw spoza UE w wyżej wskazanych celach, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przekazywania danych do Państw Trzecich i przewidzianymi w nich gwarancjami (art. 44 i nast. Rozporządzenia UE 679/2016).

6. METODY PRZETWARZANIA I CZASY PRZECHOWYWANIA

Przetwarzanie zebranych danych odbywa się przy użyciu procedur komputerowych lub w każdym przypadku środków zdalnych przez podmioty, wewnętrzne lub zewnętrzne, specjalnie wyznaczone i upoważnione do tego celu i zobowiązane do zachowania poufności. Dane przetwarzane są i przechowywane przy użyciu instrumentów gwarantujących bezpieczeństwo, integralność i poufność, poprzez zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa.
W szczególności newsletter wysyłany jest za pomocą platformy „MailChimp”, na której serwerze zapisany jest adres e-mail podany przez użytkownika.
Dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane do czasu odwołania przez nią zgody.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W przypadku wszelkich zgłoszeń, wniosków i/lub w celu skorzystania z praw na mocy art. 15 i nast. Rozp. UE 679/2016, można skontaktować się z naszą osobą do kontaktu ds. prywatności, pisząc e-mail na adres: privacy@rothoblaas.com.
W szczególności strona, której dane dotyczą, może w każdej chwili skorzystać z przysługujących jej praw, poznać dotyczące jej dane, dowiedzieć się, w jaki sposób zostały one uzyskane, uzyskać informacje na temat podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane mogą być przekazywane, sprawdzić, czy są one dokładne, kompletne, aktualne i właściwie przechowywane, otrzymać dane w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez urządzenia automatyczne, w każdej chwili odwołać każdą zgodę udzieloną w odniesieniu do przetwarzania danych, zażądać ich usunięcia i sprzeciwić się, w całości lub w części, ich wykorzystaniu. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej cofnięciem oraz do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, Organu ochrony danych osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie jej danych narusza wyżej wymienione Rozporządzenie.