Invest in your career: our first Intensive Timber Engineering Course

POLITYKA SZKOŁY REW.02

Niniejsza Polityka Prywatności zapewniana jest przez administratora danych zgodnie z art. 13 Rozp. UE 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest ROTHO BLAAS SRL, z siedzibą w I-39040 Cortaccia (BZ), Via dell’Adige N. 2/1, NIP: IT 01433490214.
W sprawie wszelkich zgłoszeń, wniosków lub w celu skorzystania z praw wynikających z art. 15 i nast. Rozporządzenia UE 679/2016, można skontaktować się z naszą osobą do kontaktu ds. prywatności, pisząc wiadomość e-mail na adres: privacy@rothoblaas.com.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Rejestracja na szkolenie odbywa się bezpośrednio przez tę aplikację, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego z następującymi danymi osobowymi

A. dane identyfikacyjne i/lub handlowe: imię, nazwisko, e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, zawód, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej i/lub NIP.

B. obrazy i wideo.

Dane, o których mowa w pkt A, wykorzystywane są do:

Podstawa prawna przetwarzania danych:
• wypełnienie zobowiązań umownych, jeśli i w zakresie, w jakim są wymagane, przez osobę, której dane dotyczą;
• zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. CHARAKTER PRZEKAZANIA DANYCH

Podanie danych, o których mowa w punkcie 2.A, jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zapisanie się na wybrane szkolenie.
Podanie danych, o których mowa w punkcie 2.B, jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie nie uniemożliwia zapisanie się na wybrane szkolenie.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH STRONOM TRZECIM I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH

Niektóre dane mogą być przekazywane w celu realizacji wskazanych celów: spółkom Grupy; podmiotom/przedsiębiorstwom zewnętrznym, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne lub w każdym przypadku umożliwiające realizację zamówionej usługi lub zarządzanie stosunkiem umownym ze stroną, której dane dotyczą, pod kontrolą Administratora Danych.

Dane osobowe, o których mowa w punkcie 2.B, mogą być rozpowszechniana za pośrednictwem strony internetowej przedsiębiorstwa, jego mediów społecznościowych lub innych materiałów reklamowych Rotho Blaas.

5. PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą, mogą być przetwarzane lub przekazywane do państw spoza UE w wyżej wskazanych celach, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przekazywania danych do Państw Trzecich i wskazanymi w nich gwarancjami (art. 44 i nast. Rozporządzenia UE 679/2016).

6. METODY PRZETWARZANIA I CZASY PRZECHOWYWANIA

Przetwarzanie zebranych danych odbywa się przy użyciu procedur komputerowych lub w każdym przypadku środków zdalnych przez podmioty, wewnętrzne lub zewnętrzne, specjalnie wyznaczone i upoważnione do tego celu i zobowiązane do zachowania poufności. Dane przetwarzane są i przechowywane przy użyciu instrumentów gwarantujących bezpieczeństwo, integralność i poufność, poprzez zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa wymaganych przez prawo.
Dane, o których mowa w punkcie 2.A, przechowywane są przez dwa lata od momentu wyrażenia zgody.
Dane, o których mowa w pkt 2.B, przechowywane są przez okres dziesięciu lat.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W przypadku wszelkich zgłoszeń, wniosków i/lub w celu skorzystania z praw na mocy art. 15 i nast. Rozp. UE 679/2016, można skontaktować się z naszą osobą do kontaktu ds. prywatności, pisząc e-mail na adres: privacy@rothoblaas.com.
W szczególności strona, której dane dotyczą, może w każdej chwili skorzystać z przysługujących jej praw, poznać dotyczące jej dane, dowiedzieć się, w jaki sposób zostały one uzyskane, uzyskać informacje na temat podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane mogą być przekazywane, sprawdzić, czy są one dokładne, kompletne, aktualne i właściwie przechowywane, otrzymać dane w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez urządzenia automatyczne, w każdej chwili odwołać każdą zgodę udzieloną w odniesieniu do przetwarzania danych, zażądać ich usunięcia i sprzeciwić się, w całości lub w części, ich wykorzystaniu. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej cofnięciem oraz do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, Organu ochrony danych osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie jej danych narusza wyżej wymienione Rozporządzenie.