Invest in your career: our first Intensive Timber Engineering Course

POLITYKA STRONY INTERNETOWEJ REW.02

Niniejsza Polityka Prywatności zapewniana jest przez administratora danych zgodnie z art. 13 Rozp. UE 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest ROTHO BLAAS SRL, z siedzibą w I-39040 Cortaccia (BZ), Via dell’Adige N. 2/1, NIP: IT 01433490214.
W sprawie wszelkich zgłoszeń, wniosków lub w celu skorzystania z praw wynikających z art. 15 i nast. Rozporządzenia UE 679/2016, można skontaktować się z naszą osobą do kontaktu ds. prywatności, pisząc wiadomość e-mail na adres: privacy@rothoblaas.com.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

2.1 Dane uzyskane w wyniku nawigowania w sieci
Poza postanowieniami w odpowiedniej polityce prywatności dotyczącej plików cookie, dostęp do strony internetowej wiąże się z pozyskiwaniem, za pośrednictwem systemów informatycznych i procedur oprogramowania wykorzystywanych do obsługi samej strony, danych nawigacyjnych, których transmisja jest związana z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej.

Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi stronami, których dane dotyczą, ale mogą być, jeśli są przetwarzane i kojarzone z danymi posiadanymi przez strony trzecie. Do tej kategorii danych można zaliczyć np.: adresy IP oraz nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez użytkowników łączących się ze stroną internetową; adresy URI (Uniform Resource Identifier) poszukiwanych zasobów; czas w którym zgłoszono żądanie; sposób zgłoszenia żądania do serwera; rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi na żądanie; kod numeryczny określający status odpowiedzi wysłanej przez serwer (zakończone sukcesem, błąd itp.); oraz inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika.

Wymienione wyżej dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu pozyskania anonimowych informacji statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej, oraz do kontrolowania poprawności jej działania. Dane będą mogły zostać również wykorzystane w celu pociągnięcia do odpowiedzialności, na wypadek ewentualnych przestępstw internetowych na szkodę strony internetowej.
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Patrz w tym zakresie polityka plików cookie firmy Google dla Google Analytics.

Cele przetwarzania takich danych są zatem następujące:
• umożliwianie funkcjonowania strony internetowej i wykonywania usług zamówionych przez Użytkownika;
• kontrola i poprawa funkcjonowania strony internetowej;
• uzyskiwanie i wykorzystywanie informacji statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej;
• ustalanie ewentualnej odpowiedzialności w przypadku przestępstw związanych z bezpieczeństwem komputerowym.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora w celu rozwoju i poprawy jakości usług świadczonych na stronie internetowej.

2.2 Dane przekazane dobrowolnie w celu rejestracji
Rejestracja na stronie odbywa się bezpośrednio poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego z jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych identyfikacyjnych i handlowych (imię, nazwisko, e-mail, adres i państwo zamieszkania, numer telefonu, zawód, nazwa firmy).

Cel przetwarzania danych osobowych:

3. CHARAKTER PRZEKAZANIA DANYCH

Użytkownik może swobodnie podawać dane osobowe zawarte w formularzach zapytania o usługi strony. Jednakże niepodanie danych wskazanych jako obowiązkowe nie pozwala na świadczenie usługi, której dotyczy wniosek. Natomiast niepodanie danych wskazanych jako nieobowiązkowe może skutkować świadczeniem usługi niepełnej.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH STRONOM TRZECIM I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH

Niektóre dane mogą być przekazywane w celu realizacji wskazanych celów: spółkom Grupy; podmiotom/przedsiębiorstwom zewnętrznym, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne lub w każdym przypadku umożliwiające realizację zamówionej usługi lub zarządzanie stosunkiem umownym ze stroną, której dane dotyczą (przedsiębiorstwa doradztwa strategicznego i/lub informatyczne, przedsiębiorstwa hostingowe lub zarządzające usługami na rzecz Administratorów Danych, sieci sprzedaży) pod kontrolą Administrator Danych.
Usługi rejestracji i uwierzytelniania na stronie świadczone są przy pomocy agencji internetowej wskazanej przez Rotho Blaas jako zewnętrzny administrator danych osobowych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia (UE) 679/2016.
Administrator danych nie rozpowszechnia żadnych danych pochodzących z serwisów internetowych poza swoją organizacją, w tym spółkom grupy, nawet wyżej wymienionym podmiotom, chyba że jest to wyraźnie dozwolone lub konieczne do przestrzegania prawa.

5. PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą, mogą być przetwarzane lub przekazywane do państw spoza UE w wyżej wskazanych celach, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przekazywania danych do Państw Trzecich (art. 44 i nast. Rozporządzenia UE 679/2016).

6. METODY PRZETWARZANIA I CZASY PRZECHOWYWANIA

Przetwarzanie zebranych danych odbywa się przy użyciu procedur komputerowych lub w każdym przypadku środków zdalnych przez podmioty, wewnętrzne lub zewnętrzne, specjalnie wyznaczone i upoważnione do tego celu i zobowiązane do zachowania poufności. Dane przetwarzane są i przechowywane przy użyciu instrumentów gwarantujących bezpieczeństwo, integralność i poufność, poprzez zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa wymaganych przez prawo.
Dane osobowe przekazane przez Użytkownika przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, a jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych, podatkowych, prawnych, przez okres przewidziany przez obowiązujące przepisy lokalne.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W przypadku wszelkich zgłoszeń, wniosków i/lub w celu skorzystania z praw na mocy art. 15 i nast. Rozp. UE 679/2016, można skontaktować się z naszą osobą do kontaktu ds. prywatności, pisząc e-mail na adres: privacy@rothoblaas.com.
W szczególności strona, której dane dotyczą, może w każdej chwili skorzystać z przysługujących jej praw, poznać dotyczące jej dane, dowiedzieć się, w jaki sposób zostały one uzyskane, uzyskać informacje na temat podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane mogą być przekazywane, sprawdzić, czy są one dokładne, kompletne, aktualne i właściwie przechowywane, otrzymać dane w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez urządzenia automatyczne, w każdej chwili odwołać każdą zgodę udzieloną w odniesieniu do przetwarzania danych, zażądać ich usunięcia i sprzeciwić się, w całości lub w części, ich wykorzystaniu. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej cofnięciem oraz do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, Organu ochrony danych osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie jej danych narusza wyżej wymienione Rozporządzenie.