BUILD THE (IM)POSSIBLE: przyjmij wyzwanie!

REV 01

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU ROTHO BLAAS SRL (CGA)

1. Zakres zastosowania
1.1 Niniejsze ogólne warunki zakupu dostaw i świadczenia usług obowiązują, o ile strony nie uzgodniły wyraźnie inaczej na piśmie.
1.2 Niniejsze ogólne warunki zakupu mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych przez Rotho blaas w formie pisemnej lub elektronicznej i są traktowane jako integralna część umowy.
1.3 Warunki zakupu, które są sprzeczne z niniejszymi postanowieniami i/lub odbiegają od nich, lub inne zastrzeżenia poczynione przez Dostawcę, nie będą ważne, chyba że zostaną wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez Rotho Blaas. Podpisanie przyjęcia zamówienia nie oznacza akceptacji podobnych warunków podanych na tymże dokumencie.

2. Akceptacja / Obowiązywanie OWZ - forma pisemna
2.1 OWZ uznaje się za przyjęte i ważne w momencie akceptacji zamówienia przez dostawcę. Zamówienia uważa się za przyjęte również z chwilą dostarczenia towarów/usług.
2.2 Zamówienia, wnioski o dostawę, zawieranie umów, jak również ich zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej, w tym wymiany e-maili i faksów.

3. Zmiany w umowie
3.1 Zakres (w tym cechy, rodzaje, jakość, materiały, komponenty, pochodzenie, itp.) zakupionych produktów określony jest w poszczególnych zamówieniach i/lub w innych dokumentach podpisanych przez strony.
3.2 Dostawca nie może wprowadzać żadnych zmian w uzgodnionym zakresie dostawy bez uprzedniej pisemnej zgody Rotho Blaas. W szczególności dostawca nie może stosować innych materiałów, zmieniać procesu produkcyjnego, miejsca produkcji/łańcucha produkcyjnego lub specyfikacji zakresu dostawy.
3.3 Dostawca zobowiązany jest do dostarczania produktów zgodnie z dokumentacją techniczną oraz innymi specyfikacjami technicznymi uzgodnionymi z Rotho Blaas. W przypadku wątpliwości, dostawca powinien skontaktować się z pracownikami Rotho Blaas zaangażowanymi w realizację zamówienia lub bezpośrednio z osobą wyznaczoną przez Rotho Blaas. Wszelkie zmiany w specyfikacjach technicznych wymagają wcześniejszej pisemnej zgody Rotho Blaas. Nie zezwala się na uzgodnienia ustne.
3.4 W przypadku dokonania zmiany bez uprzedniego zatwierdzenia, dostawca zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych w wyniku takich zmian.

4 Dostawy – terminy dostaw
4.1 Ilości, terminy i warunki dostaw określane są tylko i wyłącznie w zamówieniach lub potwierdzeniach zamówień. Dostawca zobowiązany jest do zagwarantowania wymaganych zdolności produkcyjnych, aby móc zrealizować wolumeny zamówień lub żądań dostawy.
4.2 Rotho Blaas nie jest zobowiązany do przyjęcia towaru dostarczonego wcześniej niż ustalony termin dostawy – chyba, że wcześniej ustalono inaczej z dostawcą. Wcześniejsza dostawa nie oznacza wcześniejszego terminu regulacji zobowiązań. Rotho Blaas ma prawo do zwrotu nadwyżki dostarczonego materiału, o ile nie uzgodniono inaczej z dostawcą.
4.3 Jeśli dostawca przewiduje trudności w produkcji, zaopatrzeniu w surowce, które mogą utrudnić terminową dostawę, dostawca musi niezwłocznie powiadomić o tym dział zakupów Rotho Blaas.
4.4 Każde potwierdzenie dostawy musi zawierać nazwę nadawcy, adres dostawy, nazwę i kod artykułu dostawcy i Rotho Blaas, numer zamówienia Rotho Blaas oraz ilość dostarczonego towaru i jego pochodzenie. Jeśli powyższa procedura nie zostanie zachowana, towar nie może zostać zaksięgowany przez Rotho Blaas, a odpowiednia faktura nie może zostać rozliczona.
4.5 Etykiety na towarach muszą być naklejane zgodnie z instrukcjami roboczymi dostarczonymi przez Rotho Blaas.
4.6 Dostawca nie może zmieniać żadnej części etykiety z wyjątkiem pól edytowalnych, gdzie jest to wyraźnie dozwolone.

5 Opóźnienie w dostawie
5.1 Dostawca jest zobowiązany do zrekompensowania Rotho Blaas wszelkich szkód powstałych w wyniku opóźnienia w dostawie.
5.2 Jeśli dostawca spóźnia się z dostawą, Rotho Blaas może zażądać spełnienia świadczenia poprzez odpowiednie wydłużenie terminu o maksymalnie 5 dni roboczych,
lub skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy bez żadnych zobowiązań wobec dostawcy.

6 Wysyłka – pakowanie
6.1 Do każdej dostawy należy dołączyć wymagane dokumenty towarzyszące. Rotho Blaas zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia dostawy, do której nie zostały dołączone dokumenty towarzyszące.
6.2 Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia przy dostawie świadectwa pochodzenia przedmiotu dostawy. Dostawca poświadcza prawdziwość danych dotyczących pochodzenia towarów. Jeśli Dostawca nie spełni tego obowiązku lub zadeklaruje niezgodne pochodzenie, ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego tytułu szkody dla Rothoblaas lub osób trzecich.
6.3 Jeśli dostawca nie stosuje się do zalecanego i zatwierdzonego rodzaju opakowania, Rotho Blaas zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

7 Ceny i warunki płatności
7.1 Warunki płatności są uzgadniane pisemnie pomiędzy dostawcą a Rotho Blaas lub w poszczególnych umowach/potwierdzeniach zamówień.
7.2 Oryginał faktury dostawcy powinien zawierać wymagane prawem informacje. Ponadto należy podawać na wszystkich fakturach numer
dokumentu dostawy, numer zamówienia oraz warunki płatności. Faktura wystawiana jest w formie oryginału i/lub w formie elektronicznej, której kopię należy przesłać na adres e-mail accounting@rothoblaas.com.
7.3 Rothoblaas jest uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz dostawców oraz do potrącenia wszelkich kwot należnych dostawcy z tytułu szkód poniesionych przez Rothoblaas w związku z opóźnionym otrzymaniem faktur lub towarów oraz dostawą towarów wadliwych lub niezgodnych z umową.

8 Jakość – kontrola towarów przychodzących – reklamacja wad - prawo do kontroli
8.1 Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad.
8.2 Zapłata za towar, podpisanie dowodu dostawy lub przyjęcie towaru nie oznacza akceptacji wadliwego towaru.
8.3 Po odpowiednim powiadomieniu Rotho Blaas, również za pośrednictwem wyznaczonych przez siebie osób trzecich i/lub jednostek certyfikujących, ma prawo wejść do przedsiębiorstwa dostawcy w godzinach pracy w celu przeprowadzenia kontroli pomieszczeń, towarów, materiałów, produkcji towarów oraz wszystkich form, maszyn i urządzeń użytych do realizacji dostawy. Wszelkie kontrole produktów przeprowadzane w siedzibie dostawcy lub w siedzibie Rotho Blaas nie zwalniają dostawcy z żadnych obowiązków związanych z gwarancją zgodności i jakości produktów.

9 Części zamienne
9.1 Dostawca zobowiązany jest do zagwarantowania zapotrzebowania na części zamienne przez okres dziesięciu lat od oficjalnego zakończenia produkcji poszczególnych produktów, do których odnoszą się części zamienne.

10 Gwarancja zgodności produktu
10.1 Dostawca gwarantuje, że wszystkie towary są zgodne z dostarczonymi i uzgodnionymi specyfikacjami technicznymi, z europejskimi normami dotyczącymi produktów lub normami podawanymi każdorazowo do wiadomości, z próbkami, rysunkami i opisami.
10.2 Dostawca gwarantuje w szczególności, że towary są w dobrym stanie technicznym i wolne od wad.

11 Odstąpienie zwykłe i rozwiązanie umowy z uzasadnionej przyczyny
11.1 Rotho Blaas ma prawo do odstąpienia od umowy lub jej części w dowolnym momencie bez podania powodów, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
11.2 W żadnym wypadku Rotho Blaas nie jest zobowiązane do zapłaty za wyroby gotowe, produkty niegotowe lub surowce, których ilość przekracza zamówioną ilość.
11.3 Rotho Blaas może rozwiązać wszelkie istniejące umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zmian w przedsiębiorstwie, upadłości i postępowania upadłościowego, niedostępności dostawcy przez ponad 30 dni, niezgodności produktów z umową przez trzy kolejne razy.

12 Własność form i/lub narzędzi produkcyjnych kupującego
12.1 Wszystkie formy i/lub narzędzia produkcyjne należące do Rotho Blaas muszą być wyraźnie i jednoznacznie oznakowane.
12.2 Dostawca nie jest upoważniony do wykorzystywania form i/lub narzędzi produkcyjnych będących własnością Rotho Blaas do produkcji części dla innych klientów.

13 Bezpieczeństwo – środowisko – substancje niebezpieczne – zwolnienie z odpowiedzialności
13.1 Dostawca gwarantuje, że stosowane będą wyłącznie materiały zgodne z obowiązującymi w danym czasie przepisami technicznymi i prawnymi dotyczącymi produktów (np. Rozporządzeniem 1907/2006 (WE) REACH) w odniesieniu do substancji toksycznych i niebezpiecznych oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (np. Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów), higieny, bezpieczeństwa, elektryczności i pól elektromagnetycznych.
13.2 Dostawca będzie stosował w swoich procesach roboczych zasadę równowagi ekologicznej i ekonomicznej.
13.3 Dostarczane substancje niebezpieczne (w szczególności substancje toksyczne i łatwopalne) powinny być wyraźnie widoczne i oznakowane na zewnątrz; odpowiednie karty charakterystyki powinny zostać przesłane do Rotho Blaas wraz z zakupionymi produktami.
13.4 Stosowanie substancji rakotwórczych, toksycznych lub modyfikowanych genetycznie jest surowo zabronione.
13.5 W każdym razie należy wykluczyć zagrożenie dla zdrowia użytkownika końcowego, jeżeli towar jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
13.6 W przypadku pociągnięcia Rotho Blaas do odpowiedzialności lub poddania postępowaniu administracyjnemu w związku z nieprzestrzeganiem przez dostawcę zobowiązań zawartych w powyższych punktach, dostawca, na taki pisemny wniosek, zwolni firmę Rotho Blaas z wszelkich związanych z tym roszczeń i kosztów prawnych.

14 Poufność danych i własność przemysłowa
14.1 Dostawca zobowiązany jest do traktowania wszystkich dokumentów i informacji, zarówno handlowych, jak i technicznych, przekazanych przez Rotho Blaas lub poznanych w ramach relacji z Rotho Blaas, jako ściśle poufnych.
14.2 Dostawca w żadnym wypadku nie jest uprawniony do używania marki Rotho Blaas ani do reklamowania relacji biznesowych z Rotho Blaas.
14.3 W przypadku produktów wykonanych zgodnie ze specyfikacją Rotho Blaas lub produktów specjalnych, niestandardowych lub wykonanych przez dostawcę dla Rotho Blaas, wszelkie prawa do nich pozostają wyłącznie własnością Rotho Blaas.
14.4 W przypadku naruszenia dostawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Rotho Blaas kary umownej zgodnie z art. 1382 włoskiego Kodeksu Cywilnego. W przypadku takiego naruszenia wysokość odszkodowania została ustalona na 50.000 EUR. Ponadto Rotho Blaas zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary.

15 Odpowiedzialność za produkt – Zwolnienie – Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
15.1 Jeżeli dostawca odpowiedzialny jest za uszkodzenia produktów, zobowiązuje się do zwolnienia Rotho Blaas z roszczeń odszkodowawczych osób trzecich; dotyczy to również jego poddostawców.
15.2 Dostawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za produkt z limitem w wysokości co najmniej 1.000.000 €, obowiązującej na całym świecie, również w USA i Kanadzie. Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia Rotho Blaas na takie żądanie odpowiedniego zaświadczenia o ubezpieczeniu.

16 Model organizacji i kodeks etyczny
16.1 Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad i reguł zawartych w naszym kodeksie etyki i postępowania opublikowanym na stronie internetowej przedsiębiorstwa. Nieprzestrzeganie przez dostawcę kodeksu etyki uprawnia kupującego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i/lub uznania niniejszej umowy za automatycznie rozwiązaną, z mocy prawa i bez wypowiedzenia, oprócz odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku naruszenia przez Dostawcę.
16.2 Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania rozporządzenia z mocą ustawy. 231/01 oraz modelu organizacyjnego 231 Rotho Blaas.

17 Postanowienia ogólne
17.1 Sprawy, które nie są uregulowane w niniejszej umowie, będą rozpatrywane zgodnie z pomocniczymi przepisami prawnymi powszechnie obowiązującymi we Włoszech.

18 Właściwość prawa i sądu
18.1 Niniejsza umowa oraz wszelkie stosunki między stronami podlegają wyłącznie prawu włoskiemu. W przypadku sporów, sądem właściwym jest wyłącznie Bolzano.